Categories
News & Event

ชาช่า ฟู้ด และ ไบ่ลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส สู้ผ่านวิกฤตโควิด-19

ชาช่า ฟู้ด และ ไบ่ลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้คุณหมอและหน่วยงานต่าง ๆ สู้ผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปให้ได้

โดยการมอบ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *